OraNoua.ro
Publicat în 15 aprilie 2015, 16:05 / 113 elite & idei

Dan Dungaciu: Preşedintele FUMN intervievat de presa maghiară

Dan Dungaciu: Preşedintele FUMN intervievat de presa maghiară
+ Extern • + Observator

Pataky István | mno.hu | 01.04.2015 / english version available below

Mélyponton vannak a magyar–román államközi kapcsolatok. A Victor Ponta vezette baloldali kabinet pozíciói ugyan egyre gyengébbek, s rövid időn belül akár kormányváltásra is sor kerülhet, a román politikai elit egésze fenntartásokkal viszonyul az Orbán-kormányhoz. Elemzőkkel igyekeztünk megtalálni a fagyossá vált viszony okait.

Luxembourgban és Bázelben a múlt év végén találkozott ugyan a két külügyminiszter, de a kétoldalú viszonyról sokat elárul, hogy legutóbb 2013 márciusában Martonyi János akkori tárcavezető tárgyalt Bukarestben, Budapesten pedig 2012-ben járt a román diplomácia vezetője. Korábban külügyi forrásaink tényként beszéltek arról, hogy márciusban Budapestre látogat Bogdan Aurescu külügyminiszter. A vizit azonban elmaradt. Ennek egyik oka, hogy éles vita alakult ki a magyar–román kisebbségi vegyes bizottság által előkészített megállapodásról.

BEFAGYOTT VISZONY

A 2009-ben – azaz még a Gyurcsány-kormány idején – aláírt bizottsági jegyzőkönyv olyan kitételeket is tartalmaz (például a Gozsdu-udvar restitúciójának kérdése vagy a magyarországi románok parlamenti képviselete alanyi jogon), amelyeket magyar részről felülvizsgálnának, Bukarest viszont ragaszkodik az eredeti szöveghez. A helyzetet nem könnyíti meg, hogy öt évvel ezelőtt éppen a jelenlegi tárcavezető, Aurescu volt a testület társelnöke. Ez a vita ugyanakkor éppen abból a bizalomhiányból fakad, amely az utóbbi években kialakult. A magyar–román viszony Victor Ponta hatalomra kerülésével kezdett zuhanórepülésbe. A szociáldemokrata kormányfő nem tudja megbocsátani Orbán Viktornak azt, hogy korábban az erdélyi magyarokat Traian Basescu exelnök támogatására buzdította. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség kilépése a kormánykoalícióból sem tett jót a kapcsolatoknak, és akkor még nem beszéltünk az ukrajnai válságról, amelynek eltérő megítélése újabb törésvonalat hozott létre Budapest és Bukarest viszonyában.

Stefano Bottoni szerint nyilvánvaló, hogy az utóbbi időben a román álláspont jelentősen keményedett több ügyben, ráadásul az ukrán válság tavaly nyári eszkalálódása után Románia a nyugati szövetségesek lépéseit követi minden ügyben, míg a magyar kormányfő 2014 májusában – Varsó és Bukarest mellett – több nyugat-európai fővárost megbotránkoztatott a kárpátaljai területi autonómia mellett érvelő nyilatkozatával. Az MTA BTK Történettudományi Intézet főmunkatársa lapunkat arra emlékeztette, hogy minden, a térségről szóló román stratégiai elemzésben Magyarország mint negatív pólus és példa jelenik meg, s ezt erősíti retorikailag a 2012-ben szintén autoriter vonásokkal vádolt Ponta-kabinet azzal, hogy minden téren „zár” a magyarok felé. A kapcsolatok befagyasztása egyébként számos közös infrastrukturális projektet érint. Ráadásul Klaus Johannis elnöki beiktatása óta új elemmel bővült a stratégia: Románia nagy erőkkel szállt be a Németország politikai kegyeiért folytatott regionális versengésbe.

Illyés Gergely, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa szerint a fagyos magyar–román kapcsolatok egyik oka, hogy a román politikai elit nem nézi jó szemmel Orbán Viktor kormányának a külhoni magyar közösségeknek megfogalmazott üzeneteit, politikáját. A könnyített honosítást, Székelyföld speciális jogállásának támogatását, de általában minden olyan lépést, amely a romániai magyarság támogatására vonatkozik, belügyekbe való beavatkozásnak minősítenek, és ezen a téren az utóbbi években még visszalépések is tapasztalhatók.

VESZÉLYES KISEBBSÉG?

A kolozsvári politikai elemző emlékeztetett rá: Románia közbiztonsági stratégiájának tervezetébe belekerült „az etnikai autonómia elérésére tett lépések” megfogalmazás mint a polgárok biztonságára leselkedő veszély, a belső elhárítás volt igazgatója pedig tavaly kifejezetten a szolgálat feladataként határozta meg a területi autonómia megvalósulásának megakadályozását. Ezekben persze csupán annyi az újdonság, hogy már nyilvánosan is kimondhatónak gondolják azt, amiről eddig nem tartották tanácsosnak beszélni – fogalmazott a szakértő. Illyés Gergely elmondta, Románia az utóbbi évek geopolitikai változásai során rendkívül felértékelődött, az Egyesült Államokkal szorosak a kapcsolatai, Oroszországgal viszont ellenséges politikát folytat, részben a Moldovai Köztársaságban fennálló érdekei miatt is.

Eközben nem nehezednek rá az európai integrációs folyamat támasztotta elvárások, pontosan tudják, hogy nem kéri számon az országon senki a szomszédos államokkal való kiegyensúlyozott kapcsolatot, mint az EU-csatlakozás előtt. Ehhez hozzáadódik, hogy a jelenlegi baloldali román kormány vezetője meglehetősen gyakran tesz csípős megjegyzéseket a magyar miniszterelnökre, Oroszországgal kapcsolatos politikájára – tette hozzá a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa. „Magyarán a román vezetők úgy érezhetik, a jelenlegi helyzetben semmilyen érdekük nem fűződik a román–magyar kapcsolatok javításához: nincsenek közös energetikai projektek, Románia nemzetközi megítélése – azokban a körökben, ahol ez számukra fontos – kedvezőbb, mint Magyarországé, a kisebbségi kérdést pedig a nemzetközi intézmények nem tudják többé számon kérni az országon. Emellett a regionális versenyben Románia inkább vetélytársa Magyarországnak és a V4-nek, mintsem partnere lenne, Kínával kapcsolatban látszik ez a legerőteljesebben (a romániai atomerőmű új blokkjait a kínaiak építik)” – nyilatkozta lapunknak a politikai elemző, aki szerint mindettől függetlenül létrejöhet egy külügyminiszteri találkozó, ám kérdés, ezen milyen bejelentést tehetnek a felek olyan körülmények között, hogy eddig a magyar konzuli irodák létrehozatalához sem járult hozzá a román fél.

A Magyarország külpolitikájával kapcsolatos bukaresti félelmeket erősítette meg lapunknak nyilatkozva Dan Dungaciu, a Román Akadémia politikatudományi intézetének igazgatója. Szerinte Budapest egy új, sajátos játékba kezdett, aminek a lényege, hogy egyszerre akar a Kelethez és a Nyugathoz húzni.

CSEKÉLY ESÉLY A JAVULÁSRA

„Magyarország uniós, illetve NATO-tagként az euroatlanti övezetben az elfogadottnál tágabbra nyitotta az ajtót gazdaságilag, majd politikailag is Moszkva előtt” – nyilatkozta Dungaciu, aki korábban Mihai Ghimpu moldovai ügyvivő államfő tanácsadója is volt. Úgy vélte, Bukarestnek rendkívül kockázatosnak tűnik a magyar nyitás Moszkva irányába, a pragmatizmusra való hivatkozás ellenére. Mint mondta, a románok – akiknek úgyszintén történelmi fenntartásaik vannak Oroszországgal kapcsolatban – nehezen hiszik el, hogy jó véget érhet Budapest kísérlete. A politikatudományi intézet igazgatója szerint Bukarestben úgy érzik, a Orbán-kormány nacionalista és Putyin stílusára emlékeztető politikája a romániai magyarokra is kihat, s előbb-utóbb Romániára fog irányulni, a magyar állampolgárság kiterjesztése csak az első lépés volt ezen az úton. Bár energetikai téren szüksége lenne az együttműködésre, Dan Dungaciu a jelenlegi helyzetben nem lát esélyt a kétoldalú kapcsolatok javulására.

ENGLISH VERSION

DAN DUNGACIU – Interview in MNO

Lows are in the Hungarian-Romanian inter-state relations. Victor Ponta left led cabinet positions since becoming weaker and may even change of government in a short time line, the Romanian political elite as a whole with reservations relate to the Orban government.Analysts have tried to find the reasons for the change fagyossá relationship.

Luxembourg and Basel met at the end of last year, although the two foreign ministers, but it says a lot about the bilateral relations, most recently in March 2013 that the then Defence Minister Janos Martonyi discussed in Bucharest, Budapest and in 2012 was the head of the Romanian diplomacy. Previously, foreign sources as fact, have argued that in March, a visit to Budapest Foreign Minister Bogdan Aurescu . However, the visit was canceled. One reason is that sharp debate were prepared by the Hungarian-Romanian Joint Committee on Minorities agreement.

FROZEN RELATIONSHIP

In 2009 – that is, even during the Gyurcsány government – Commission signed the Protocol also contains clauses (such as Gozsdu yard restitúciójának questions or parliamentary representation of the Romanians automatic entitlement) that the Hungarian side felülvizsgálnának, Bucharest, however, stick to the original text. The situation does not facilitate that just five years ago, the current Defence Minister, Aurescu was co-chairman of the board. This debate, however, was due to the lack of trust that has developed in recent years. The Hungarian-Romanian relations Victor Ponta came to power began to dive. The Social Democratic Prime Minister Viktor Orban can not forgive that previously encouraged to support the Hungarians of Transylvania Traian Basescu exelnök. The withdrawal of the Democratic Union of Hungarians in Romania did not help the coalition government relations, and we have not talked about the crisis in Ukraine, which has a different perception created a new fault line relationship between Budapest and Bucharest.

Obvious Stefano Bottoni, according to the last time the Romanian position significantly hardened in several cases, moreover, after the Ukrainian crisis last summer’s escalation of Romania steps of the Western Allies followed in all cases, while the Hungarian prime minister in 2014 May – Warsaw and Bucharest next – more Western European In addition to the capital megbotránkoztatott argumentative statement Transcarpathian regional autonomy. The MTA Faculty of History Institute Senior Fellow someone reminded that all Romanian strategic analysis of the local area Hungary as a negative pole and examples shown and this is confirmed rhetorically in 2012, is also accused of authoritarian traits Ponta cabinet that in every way „lock „Towards the Hungarians. Freezing of relations otherwise affect a number of joint infrastructure projects. In addition, since Klaus Johannis expanded presidential inauguration of new elements of the strategy: Romania large forces went into regional competition for political favors Germany.

Illyés Gregory, an associate of the National Policy Institute as one of the reasons for the chilly Hungarian-Romanian relations, the Romanian political elite are not going to the government of Viktor Orban, the Hungarian communities abroad formulated messages, policy good eye. The light naturalization Székelyföld support special status, but in general, any action relating to the promotion of Hungarians in Romania, classified as an interference in internal affairs, and in this area in recent years, yet there are also a number of setbacks.

DANGEROUS MINORITY?

Cluj political analyst pointed out: Romania public security strategy draft has been included in „to reach ethnic autonomy Steps’ is like the citizens’ security threats , internal relief was the director of the last year, specifically by the service responsible for the prevention of regional autonomy implementation. In the new course, the only thing that has been publicly kimondhatónak I think what has not been advisable to talk – said the expert. Illyés Gregory said Romania is very appreciated in geopolitical changes of recent years, the United States of tight relations with Russia, however, continue hostile policy, in part because of existing interests in the Republic of Moldova.

Meanwhile, it does not weigh on the European integration process in support expectations, they know not to ask for the number one country in a balanced relationship with neighboring states, as before joining the EU. Added to this is that the current leader of the left Romanian government makes quite often biting comments policy, the Hungarian prime minister, concerning Russia – said employee of the National Policy Research Institute. „In other words, the Romanian leaders may feel any interest in seeing the current situation of the Romanian-Hungarian relations improving: no joint energy projects in Romania international reputation – in the circles where it is important for them – better than Hungary, minority issues and the can not ask for more accountability in international institutions. In addition, the regional competition Romania rather rival Hungary and the V4’s, rather than a partner would seem to China is the strongest (the Romanian nuclear power plant new blocks built by the Chinese), „- said in a statement this newspaper political analyst, who said that the emergence of each independently a foreign ministers’ meeting However, the question how this could raise the party under conditions that the Hungarian consular offices have not contributed to the establishment of the Romanian party.

Bucharest fears about Hungary’s foreign policy as confirmed by this newspaper Commenting Dungaciu Dan, Director of Political Science Institute of the Romanian Academy. In his view, Budapest is a new and unique game started, which is the essence that is both the East and the West wants to pull.

LITTLE HOPE FOR IMPROVEMENT

„Hungary’s EU and NATO membership in the Euro-Atlantic area that accepted the wider the door open economically and politically in front of Moscow” – said Dungaciu, a former state attorney Moldova Mihai Ghimpu principal advisor. He believed Bucharest seems very risky towards the Hungarian opening in Moscow, despite the reference to pragmatism.As he said, the Romanians – who are also historical concerns about Russia – hard to believe that good can end Budapest attempt. According to the director of the Institute of Political Studies in Bucharest feel the Orbán government and nationalist style reminiscent of Putin’s policy also affects the Hungarians in Romania, Romania, and sooner or later will be driven by the extension of Hungarian nationality was only the first step on this path. Although the energy field would need to cooperate, Dan Dungaciu the current situation, it is a chance to see an improvement in bilateral relations.

Automated translation with Google Translate

Ultima ora:

ObservatorAnca Dragu: O nouă etapă restauratoare pentru democraţia americană începe azi. O nouă şansă apărută în lupta împotriva schimbărilor climatice şi pentu promovarea creşterii economice sustenabile şi incluzive

PoliticAnca Dragu: O nouă etapă restauratoare pentru democraţia americană începe azi. O nouă şansă apărută în lupta împotriva schimbărilor climatice şi pentu promovarea creşterii economice sustenabile şi incluzive

EconomieCosmin Ghiță: Nuclearelectrica primește finanțare americană nerambursabilă pentru a găsi locuri potrivite construirii de mini-reactoare

ExternCristian Bușoi: Discuții cu ministrul sloven al educației despre dosarele legislative din timpul președinței Sloveniei la Consiliul UE, care va începe la 1 iulie 2021

SocialDaniela Vișoianu: În educație e nevoie de o vacanță. Adevărată.

EvenimenteAlexandru Lazescu: Curs gratuit de jurnalism online

CulturaFlaviu George Predescu: De Ce Citim – Despre poezia lui Marin Sorescu

EditorialGeorge Butunoiu: Clasificarea şi ierarhizarea managerilorClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe