OraNoua.ro
Publicat în 3 februarie 2016, 19:17 / 285 elite & idei

Iulian Fota: Parteneriatul inteligențelor româno-americane

Iulian Fota: Parteneriatul inteligențelor româno-americane

de Iulian Fota

Pentru a-și apăra securitatea națională, România va trebui să gestioneze patru mari provocări: presiuni sporite pe frontiera estică, remilitarizarea Mării Negre, folosirea intensivă a războiului informațional și lipsa capabilităților Armatei Române.

 

Securitatea națională este în primul rând un efort intelectual. Dincolo de calitatea tancurilor și a avioanelor din dotarea ar­matelor proprii, dincolo de structurile ne­cesare, importante și aces­tea, succesul unei strategii de securitate națională este dat de inteligență, inclusiv de materializarea acestei ex­trem de importante re­surse în competență. Unul dintre cei mai cunoscuți ge­nerali americani, David Pe­traeus, obișnuia să spună că „cea mai importantă ar­mă a soldatului este min­tea sa, și nu pușca sa“. Dezvoltările teh­nologice ne-au adus într-o epocă în care in­teligența sau cunoașterea sunt cuvinte che­ie, o epocă în care, chiar dacă ai tot ce-ți trebuie din punct de vedere ma­te­rial, poți să-ți ratezi obiectivele dacă gân­dești prost. Cea mai bună armată din lu­me, cea americană, dotată cu cele mai bu­ne avioane și tancuri, în prima fază a in­ter­venției sale în Irak a dat greș, eșuând în mlaștinile mișcării sunnite de in­sur­gen­ță. Tehnica este inutilă dacă strategia de folosire a forțelor este greșită. Iar într-un efort de război, dacă tactica înseamnă vo­ință, atunci strategia este în primul rând un efort intelectual.

 

CEPA – Center for European Policy Ana­ly­sis este singurul think-tank american de­di­cat exclusiv Europei Centrale. Prin ca­li­ta­tea excepțională a cercetătorilor săi, prin studiile și rapoartele pe care le pro­duce pe­riodic, prin politicile publice al­ter­native generate, CEPA s-a impus în anii re­cenţi ca unul dintre cele mai bune ins­ti­tute de cercetare în domeniul relațiilor in­ter­na­ționale. În ultimii zece ani, s-a ocu­pat de problemele Europei Centrale, în spe­cial de relațiile acestei regiuni cu Mos­cova, aver­ti­zând de mai multe ori asupra faptului că Rusia este o parte a problemei, și nu a so­lu­ției. Când, în 2014, s-a produs agre­siu­nea rusă împotriva Ucrai­nei, au fost cei mai în mă­sură să contribuie la efor­­tul intelectual dedicat în­țe­le­ge­rii in­tențiilor Rusiei și mai ales a conturării unei efi­ci­ente strategii de răspuns.

 

CEPA nu este numai un partener al țărilor din Eu­ro­pa Centrală, dar și un bun prieten al României, o zonă de inteligență ame­ri­cană deschisă spre noi și spre problemele noas­tre, ori­entată spre colaborarea cu know-how-ul ro­mâ­nesc. De aceea, în anul 2013, think-tankul american a decis înființarea pro­gramului de studii americano-românUS-Romanian Initiative. Rodul acestei co­la­borări se materializează atât în mese ro­tunde, cât mai ales în rapoartele pe­ri­odice pe care le produc echipe de experți ame­ricani și români. În 2014, publicul din România a avut acces la un prim astfel de raport, intitulat Romania’s Tipping Point. De­dicat aniversării a 25 de ani de la eli­be­rarea de comunism a țării noastre, ra­por­tul își propunea două obiective. Realizarea unei radiografii a democrației românești după atâția ani de reforme și de eforturi de democratizare. Dar, mai important de­cât atât, plecând de la concluziile primei părți, raportul propunea o serie întreagă de pași, de măsuri concrete pentru ca Ro­mâ­nia să-și consolideze statul de drept și buna guvernare, inclusiv printr-o mai bu­nă selecție a liderilor politici. Recitirea as­tăzi a acestui raport, în contextul crizei po­litice interne generate de tragedia de la clu­bul Colectiv, ar arăta cât de inspirați au fost cei care l-au redactat.

 

La începutul anului 2016, CEPA propune cititorului român, dar mai ales instituțiilor de securitate națională și decidenților poli­tici din acest domeniu un nou produs al co­operării româno-americane, raportul High Tide-Romanian Security on Eu­rope’s Front­line. După 25 de ani de dez­voltare de­mo­cratică și economică, după o lungă pe­ri­oadă de stabilitate strategică și de pace, o pe­rioadă pe care într-un alt articol am de­finit-o ca fiind una de vacanță, România se confruntă din nou cu o gravă criză a se­curității europene. Mai vechile aran­ja­men­te de securitate regională, dezvoltate prin negocieri cu Moscova după 1990, au fost aruncate în aer de agresiunea rusă îm­po­triva Ucrainei. Anexarea ilegală a Crimeei, schimbarea frontierelor prin forța ar­me­lor, războiul prin intermediari din estul Ucrainei, militarizarea Mării Negre, ca să evidențiem numai câțiva dintre factorii de instabilitate inventariați de raport, au trans­format în rău situația de securitate na­țională a României. Experții americani și români, după mai multe rânduri de con­sultări și discuții, au ajuns la concluzia că, în următorii ani, pentru a-și apăra se­cu­ritatea națională, România va trebui să ges­tioneze patru mari provocări: presiuni sporite pe frontiera estică, remilitarizarea Mării Negre, folosirea intensivă a răz­bo­iului informațional și lipsa capabilităților Armatei Române.

 

Nu va face acest lucru singură, ci din pos­tura de țară membră a NATO și de aliat important al SUA. Va fi ajutată, dar, din­colo de efortul aliat, România are obligația de a se ajuta și singură. De aceea raportul „Tide-Romanian Security on Europe’s Front­line pune pe masa decidenților ro­mâni din zona de securitate națională o serie de recomandări importante dez­vol­tate în jurul celor patru provocări.

 

În definitiv, asta este vestea bună pe care acest raport o aduce. România nu este sin­gură, are aliați și, mai ales, cel mai im­portant lucru, avem soluții pentru pro­blemele pe care le întâmpinăm. Citiți ra­portul și va veți convinge.

revista22.ro

Ultima ora:

ObservatorBogdan Aurescu va participa la a 76-a sesiune a Adunării Generale a ONU

PoliticNicuşor Dan: Nu se pune problema ca stimulentele pentru nou-născuţi sau voucherele materna să nu mai fie plătite

EconomieDaniel Dăianu: Chestiunea Energiei şi bugetul public

ExternBogdan Aurescu va participa la a 76-a sesiune a Adunării Generale a ONU

SocialGeorge Butunoiu: Asistentă de 47 de ani sau de 26?

EvenimenteVictor Vevera a participat la ședința Directorilor Generali ai Aeroporturilor din România

CulturaDoina Banciu: Tradiție și continuitate în valorificarea patrimoniului imaterial, ediția I

EditorialAlina Bârgăoanu: 11 septembrie și noul InternetClub Romania | Elite si idei / www.oranoua.ro - Open Source Internet Database part of a non-governmental project / Contact: office[at]oranoua[.]ro | Operated by CRSC Europe